Články

Všeobecné smluvní podmínky společnosti platformy Orseus

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Společnost i-PROSPERITY.com s.r.o., IČO 02895455, se sídlem Gregorova 2115/10, Chodov, 148 00 Praha 4 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C, vložce 224983 (dále jen „poskytovatel“), poskytuje za níže uvedených podmínek uživatelům služby, internetové stránky a aplikace umístěné na webovém serveru www.orseus.com (dále jen „služby“).

1.2 Vztah poskytovatele s uživateli shora uvedených služeb se řídí těmito Všeobecnými smluvními podmínkami (dále rovněž „VSP“ nebo „podmínky“).

 

2. DEFINICE

2.1 Poskytovatel. Poskytovatelem je společnost i-PROSPERITY.com s.r.o., IČO 02895455, se sídlem Gregorova 2115/10, Chodov, 148 00 Praha 4 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C, vložce 224983.

2.2 Uživatel. Uživatelem služeb je každá osoba, která v souladu s těmito podmínkami provedla registraci nebo každá osoba, která bez ohledu na registraci využívá alespoň některé konkrétní služby poskytované na webovém serveru provozovaném poskytovatelem.

2.3 Třetí osoba. Třetí osobou je jakýkoli subjekt odlišný od poskytovatele a uživatele.

2.4 Služby. Službami se rozumí služby, internetové stránky a aplikace poskytovatele pro uživatele umístěné na doménách provozovaných poskytovatelem, pokud nejsou upraveny samostatnými podmínkami. Služby jsou umístěné zejména na webovém serveru www.yeahcoach.com a odvozených doménách třetí a vyšší úrovně. Uživatel bere na vědomí, že zde uvedený výčet domén není vyčerpávající.

2.5 Užívání služeb. Užíváním služeb se rozumí veškeré činnosti uživatele prováděné na doménách služeb.

2.6 Obsah služeb. Obsah služeb představuje souhrn obsahu poskytovatele, obsahu uživatele a obsahu třetích osob.

  1. Obsah poskytovatele. Obsahem poskytovatele se rozumí zejména veškeré materiály, informace a díla (vč. děl autorských) předkládané poskytovatelem jako součást služeb, která vytvářejí funkční rámec služeb (formu) a jejich náplň (obsah).
  2. Obsah uživatele. Obsahem uživatele se rozumí zejména veškeré materiály, informace a díla (vč. děl autorských) zasílané uživatelem v souvislosti s užíváním služeb jako texty, obrázky, videa apod.
  3. Obsah třetích osob. Obsahem třetích osob se rozumí zejména veškeré materiály, informace a díla (vč. děl autorských) třetích osob zobrazované v rámci služeb.

2.7 Uživatelský účet. Uživatelský účet vzniká úspěšnou registrací a obsahuje zejména identifikační údaje uživatele.

 

3. REGISTRACE UŽIVATELE

3.1 Registrace. Pro užívání některých služeb je nezbytné provedení registrace. I v případě, že kterákoli služba pro její užívání (i jen omezené) nevyžaduje provedení registrace, řídí se užívání služby těmito podmínkami. Uživatel je i v takovém případě povinen se s těmito podmínkami seznámit a vyslovuje s těmito podmínkami souhlas zahájením užívání služeb. Pokud uživatel s těmito podmínkami nesouhlasí, je povinen zdržet se užívání služeb. S provedením registrace není spojen žádný poplatek.

3.2 Registrační formulář. Registrace se provádí vyplněním a odesláním registračního formuláře. Registrační formulář je oprávněna vyplnit a odeslat pouze osoba starší 18 let plně způsobilá k právním úkonům nebo osoba mladší 18 let za přítomnosti svého zákonného zástupce, který rovněž za tuto osobu vysloví souhlas s těmito podmínkami.

3.3 Registrační proces. Registrace se provádí na příslušné webové stránce ke službě, kde je přesně popsán registrační proces.

3.4 Registrační údaje. Při registraci je uživatel povinen uvést správné a úplné údaje o své osobě, které jsou označené za povinné (dále jen „povinné osobní údaje“). Bez poskytnutí povinných osobních údajů není možné dokončit registraci a užívat služby poskytovatele. Ostatní údaje poskytuje uživatel dobrovolně. Poskytnuté údaje může uživatel kdykoli doplnit, změnit či upravit. Uživatel je srozuměn s tím, že některé z poskytnutých údajů mají povahu osobních údajů ve smyslu platných právních předpisů. Na tyto údaje se použije ustanovení čl. 7. těchto podmínek.

3.5 Souhlas s podmínkami. Před dokončením registrace je uživatel povinen seznámit se s těmito podmínkami. Udělení souhlasu je nezbytnou podmínkou pro dokončení registrace a užívání služeb. Souhlas uživatel vyjadřuje zaškrtnutím políčka „Souhlasím s Všeobecnými smluvními podmínkami“, které je umístěno v registračním formuláři.

3.6 Vznik smluvního vztahu. Okamžikem dokončení registrace (tj. obdržením potvrzení o úspěšném dokončení registrace) je založen smluvní vztah mezi uživatelem a poskytovatelem, který se řídí těmito podmínkami. Pro vyloučení pochybností strany prohlašují, že provedením registrace uživatel vyslovuje souhlas s těmito podmínkami, výslovně akceptuje veškerá jejich ustanovení a zavazuje se dodržovat pravidla v nich stanovená. Tímto ujednáním není dotčena možnost vzniku smluvního vztahu faktickým zahájením užívání služby bez předchozí registrace.

3.7 Uživatelský účet. Dokončením registrace je uživateli založen uživatelský účet.

3.8 Rozšíření údajů. Poskytovatel je oprávněn kdykoli v budoucnu v souvislosti s poskytováním služeb změnit rozsah povinných osobních údajů a vyžadovat sdělení dalších údajů o uživateli. Bez poskytnutí takových dalších povinných osobních údajů nemohou být služby užívány. V takovém případě je poskytovatel oprávněn uživateli zrušit uživatelský účet a/nebo neumožnit přístup k jednotlivým službám, jejichž užívání je podmíněno sdělením těchto dalších údajů.

 

4. FINANČNÍ PODMÍNKY

4.1 Užívání služeb poskytovatele je bezplatné.

4.2 V případě, že je v rámci poskytování služeb poskytovatelem zprostředkován prodej zboží nebo poskytování služeb třetími osobami (dále jen „zprostředkované produkty“), jsou tyto poskytovány za úplatu u nich uvedenou. V takovém případě však není poskytovatel prodávajícím ani dodavatelem zprostředkovaných produktů, samotná dodávka zprostředkovaných produktů je poskytována na základě dvoustranného vztahu uživatele na straně jedné a třetí osoby na straně druhé. Veškeré reklamace či odstoupení od uzavřené smlouvy vztahující se ke zprostředkovaným produktům je uživatel oprávněn uplatňovat u skutečného dodavatele zprostředkovaných produktů.

4.3 V rámci některých služeb poskytovatele je umožněno uživateli zaplatit příspěvek autorovi díla (článku, audiovizuálního díla apod.). Poskytnutí tohoto příspěvku je však zcela dobrovolné a jeho příjemcem je autor příslušného díla.

 

5. ZVÝHODNĚNÉ ČLENSTVÍ A INVESTICE

5.1 Poskytovatel umožňuje uživatelům členství a zvýhodněné členství s možností vlastní prezentace v rámci služeb.

 

6. PRÁVA A POVINNOSTI

6.1 Prohlášení uživatele. Uživatel vůči poskytovateli prohlašuje a zaručuje, že

a) je plně způsobilý k právním úkonům, a to zejména s ohledem na svůj věk,

b) nebyl zbaven způsobilosti k právním úkonům,

c) jeho způsobilost k právním úkonům nebyla omezena v rozsahu znemožňujícím mu vyslovení souhlasu s těmito podmínkami a užívání služeb,

d) veškeré údaje, které o sobě při registraci poskytl, jsou pravdivé, úplné, přesné a správné,

e) používáním služeb ze strany uživatele za podmínek uvedených v těchto podmínkách nedojde k porušení právních předpisů,

f) se před zahájením užívání služeb důkladně seznámil s těmito podmínkami, že těmto podmínkám zcela rozumí a souhlasí s nimi,

g) si je vědom skutečnosti, že v důsledku pozastavení či změny poskytování služeb může ztratit dočasně či trvale přístup k obsahu, a to jak obsahu poskytovatele, obsahu uživatele, i obsahu třetích osob.

6.2 Obecné závazky uživatele. Uživatel se, bez ohledu na jiná ustanovení těchto podmínek, zavazuje, že:

a) neprovede registraci, pokud by jejím provedením ze strany uživatele došlo k porušení právních předpisů,

b) nebude používat služby, pokud by jejich použitím ze strany uživatele došlo k porušení právních předpisů,

c) používat služby pouze k účelu, k němuž jsou určeny,

d) pro přístup ke službám nebude využívat (ani se nebude snažit využívat) jiné rozhraní než rozhraní poskytnuté za tím účelem poskytovatelem,

e) zajistí důvěrnost veškerých identifikačních údajů a hesel nezbytných pro přihlášení uživatele a pro přístup ke službám, zejména tyto identifikační údaje a hesla nesdělí žádné třetí osobě,

f) pokud zjistí zneužití svých identifikačních údajů a hesel jakoukoli třetí osobou, okamžitě to sdělí poskytovateli,

g) nebude se v souvislosti s užíváním služeb dopouštět žádného protiprávního či neetického jednání,

h) nebude činit nic, co by narušovalo nebo poškozovalo služby (nebo sítě a servery připojené ke službám).

6.3 Obecná oprávnění poskytovatele. Poskytovatel je, bez ohledu na jiná ustanovení podmínek, oprávněn:

a) kdykoli dle svého uvážení a bez nutnosti o tomto předem informovat uživatele pozastavit nebo omezit poskytování jakékoli služby či jakkoli změnit způsob poskytování jakékoli služby, a to ve vztahu ke všem uživatelům nebo pouze ve vztahu k některým uživatelům, bez nutnosti o tomto předem informovat uživatele, a to včetně smazání, odstranění nebo znepřístupnění obsahu uživatele,

b) kdykoli dle svého uvážení a bez nutnosti o tomto předem informovat uživatele ukončit poskytování jakékoli služby, a to ve vztahu ke všem uživatelům nebo pouze ve vztahu k některým uživatelům.

6.4 Poskytování služeb. Poskytovatel poskytuje uživatelům služby za níže uvedených podmínek:

a) Licence uživateli. Poskytovatel uděluje uživateli licenci ke službě, obsahu poskytovatele, software a jiným autorským dílům poskytovatele („předmět licence uživateli“) bezplatnou, nepřevoditelnou a nevýhradní licenci platnou ve všech zemí světa, k užití služeb, obsahu poskytovatele a software poskytovatele (dále jen „licence uživateli“). Licence je udělena pouze v rozsahu sloužícímu k řádnému a obvyklému užití služeb poskytovatele, a to s omezeními dle čl. 6.4 písm. b) těchto podmínek.

b) Omezení licence uživateli. Kromě případů výslovně uvedených v těchto podmínkách uživatel nesmí pozměnit či upravovat, kopírovat ani jinak rozmnožovat, distribuovat, sdělovat veřejnosti, jinak rozšiřovat, předávat, pronajmout, půjčovat, zobrazovat, provádět, reprodukovat, publikovat, poskytovat podlicence, převádět nebo prodávat jakékoli informace, originál či rozmnoženiny předmětu licence uživateli, ani z nich vytvářet souborná, či odvozená díla. Uživatel není oprávněn využívat služby k jakýmkoli účelům odporujícím těmto podmínkám nebo aplikovatelným právním předpisům. Uživatel nesmí služby využívat způsobem, který by mohl snižovat hodnotu díla, nebo poškodit, znemožnit, přetížit nebo zhoršit funkci serverů provozovaných poskytovatelem nebo propojenými osobami, nebo rušit používání těchto serverů nebo služeb třetími osobami. Uživatel nesmí jakýmkoli způsobem získávat ani se pokoušet získávat jakékoli rozmnoženiny díla (ani pro osobní potřebu), jakékoli materiály či informace týkající se služeb, které nejsou nebo nebyly veřejně zpřístupněny nebo poskytnuty prostřednictvím serverů provozovaných poskytovatelem.

6.5 Práva k ochranným známkám a jinému duševnímu vlastnictví. Uživatel bere na vědomí, že na základě těchto podmínek není oprávněn užívat obchodní firmu poskytovatele, jeho ochranné známky, loga, doménová jména ani žádná jiná označení a obchodní prvky poskytovatele.

6.6 Licence k obsahu uživatele poskytovateli. Pokud uživatel v souvislosti s využíváním služby předá poskytovateli své texty, obrázky, videa, autorská díla či jiný obsah uživatele (dále jen „předmět licence poskytovateli“), bezplatně, výslovně a dobrovolně tím poskytuje poskytovateli nevýhradní licenci k níže uvedeným způsobům užití předmětu licence poskytovateli. Předmětem licence poskytovateli se rozumí dokument, informace nebo jiná data, která uživatel odešle nebo jinak přenese prostřednictvím služby na webové stránky jakéhokoli serveru, jehož prostřednictvím uživatelé využívají kteroukoli službu poskytovatele.

a) Uživatel vůči poskytovateli prohlašuje a zaručuje, že je oprávněn poskytovateli poskytnout licenci k předmětu licence dle těchto podmínek, a že poskytnutím takové licence uživatelem ani jejím užíváním ze strany poskytovatele nedojde k porušení práv třetích osob.

b) Poskytovatel je oprávněn všemi způsoby v neomezeném rozsahu používat, pozměnit a upravovat, kopírovat, distribuovat, předávat a jiným způsobem předmět licence poskytovateli sdělovat veřejnosti, či jinak jej rozšiřovat, zobrazovat, provádět, reprodukovat, publikovat, či jinak jej zveřejňovat, poskytovat tato oprávnění a udělovat podlicence k předmětu licence poskytovateli třetím osobám, a vytvářet z nich souborná, či odvozená díla.

c) Poskytovatel není povinen předmět licence uživatele jakkoli užívat a je oprávněn předmět licence uživatele kdykoli na základě vlastního uvážení odstranit ze serverů provozovaných poskytovatelem.

d) Uživatel se zavazuje dodržovat při předávání jakéhokoli obsahu uživatele poskytovateli povinnosti uvedené v čl. 6.7 těchto podmínek.

e) Předávání jakéhokoli obsahu uživatele, vč. příspěvků, názorů nebo připomínek poskytovali uživatelem je dobrovolné a za poskytnutí licence dle tohoto čl. 6.6 podmínek nenáleží uživateli úplata.

6.7 Zásady chování uživatele.

a) Porušování právních předpisů. Uživatel nese odpovědnost za důsledky svých činů spojených s užíváním služeb a souhlasí s tím, že služby nebude používat k žádným aktivitám, které jsou nebo by mohly být v rozporu s právními předpisy států vztahujících se na uživatele, pravidly používání služeb poskytovatele a jeho oprávněnými zájmy, těmito podmínkami jakož i obecně uznávanými zásadami používání služeb poskytovaných prostřednictvím sítě internet.

b) Uživatel je povinen vždy respektovat práva poskytovatele a třetích osob, zejména při nakládání autorskými díly a jinými předměty práv duševního vlastnictví.

c) Uživatel zejména nesmí:

I. užívat kteroukoli službu poskytovatele v rozporu s těmito podmínkami,

II. komerčně užívat kterékoli služby způsobem způsobilým poškodit poskytovatele,

III. získávat přihlašovací jména a/nebo hesla jiných uživatelů služeb poskytovatele i služeb a produktů třetích osob,

IV. zneužívat, blokovat, modifikovat či jinak měnit jakoukoliv součást služby, nebo se i jen pokusit narušit stabilitu, chod nebo data služeb,

V. přístupové údaje poskytnout žádné třetí osobě,

VI. porušovat práva poskytovatele nebo třetích osob jiným způsobem, než je uvedeno v předchozích bodech,

VII. pokusit se jednat, kterýmkoli zde zakázaným způsobem.

d) Uživateli se dále výslovně zakazuje předávat poskytovateli (tj. umisťovat, nahrávat, odkazovat či jinak šířit) obsah uživatele, který zejména:

I. porušuje práva duševního vlastnictví (autorská práva, práva související s právem autorským, průmyslová práva apod.) jiných osob,

II. obsahuje neoprávněně užité ochranné známky, obchodní jména a chráněná označení původu, k nimž přísluší výhradní právo třetí osobě, nebo jakékoliv označení s ním zaměnitelné,
III. obsahuje jakékoli části, jež podněcují nebo směřují k neplnění povinnosti uložené zákonem nebo na základě zákona nebo trestnému činu nebo schvalují trestný čin nebo veřejně vychvalují pro trestný čin jeho pachatele,
IV. obsahuje jakékoli části, jež svádí ke zneužívání návykových nebo životu nebezpečných látek nebo podporují nebo podněcují zneužívání takových látek,
V. obsahují jakékoli části, jež vyhrožují jiným osobám nebo skupině obyvatelů usmrcením, ublížením na zdraví nebo způsobením škody velkého rozsahu,
VI. obsahuje jakékoli části, jež hanobí některý národ, jeho jazyk, některou etnickou skupinu nebo rasu, nebo skupinu obyvatel pro jejich politické přesvědčení, vyznání nebo proto, že jsou bez vyznání,
VII. obsahuje jakékoli části, jež podněcují k nenávisti k některému národu, etnické skupině, rase, náboženství, třídě nebo jiné skupině osob nebo k omezování práv a svobod jejích příslušníků,
VIII. obsahuje poplašnou zprávu, která je nepravdivá,
IX. obsahuje nepravdivý údaj o jiném uživateli, který je způsobilý značnou měrou ohrozit jeho vážnost u spoluobčanů, zejména poškodit jej v zaměstnání, narušit jeho rodinné vztahy nebo způsobit mu jinou vážnou újmu,
X. podporuje nebo propaguje hnutí, které prokazatelně směřuje k potlačení práv a svobod člověka nebo hlásá národnostní, rasovou, náboženskou či třídní zášť nebo zášť vůči jiné skupině osob, nebo veřejně projevuje sympatie k těmto hnutím,
XI. popírá, zpochybňuje, schvaluje nebo se snaží ospravedlnit nacistické nebo komunistické genocidium nebo jiné zločiny proti lidskosti,
XII. je v jakémkoli jiném pohledu v rozporu s dobrými mravy.

e) Sankce. V případě, že uživatel užívá kteroukoli službu poskytovatele v rozporu s těmito podmínkami, má poskytovatel v souladu s čl. 6.3 podmínek právo kdykoli, bez předchozího upozornění a bez jakéhokoli nároku ze strany uživatele ukončit či omezit poskytování služeb, smazat, odstranit nebo jinak znepřístupnit obsah uživatele, nebo zrušit či zablokovat uživatelský účet. Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že porušení zákazů uvedených v čl. 6.7 těchto podmínek může vést ke shora uvedeným následkům včetně zrušení uživatelského účtu.

 

7 OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

7.1 Poskytovatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje uživatele v souladu s platnými právní předpisy příslušného státu a v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, je-li fyzická osoba občanem Evropské unie.

7.2 Osobní údaje a zvláštní kategorie osobních údajů. Osobními údaji se rozumí informace o uživateli, na základě, kterých lze uživatele přímo či nepřímo identifikovat. Osobními údaji zvláštní kategorie se rozumí informace, které vypovídají o rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském vyznání či filozofickém přesvědčení nebo členství v odborech, a zpracování genetických údajů, biometrických údajů za účelem jedinečné identifikace fyzické osoby a údajů o zdravotním stavu či o sexuálním životě nebo sexuální orientaci fyzické osoby.

a) Rozsah osobních údajů. V souladu s čl. 3. podmínek vyžaduje poskytovatel v rámci registrace povinné osobní údaje. Uživatel může dobrovolně dle svého uvážení sdělit poskytovateli další nepovinné údaje.

b) Rozsah osobních údajů zvláštní kategorie. Poskytnutí jakýchkoli osobních údajů zvláštní kategorie není povinné. Poskytovatel po uživateli nevyžaduje ani nebude vyžadovat jakékoli údaje zvláštní kategorie. Pokud uživatel zveřejňuje v rámci služeb jakékoli takové údaje, činí tak dobrovolně na základě svého uvážení.

7.3 Podrobná pravidla zpracování osobních údajů a práva uživatelů jako subjektů údajů jsou uvedena v Zásadách zpracování a ochrany osobních údajů, které jsou k dispozici zde nebo jsou přístupné z internetových stránek poskytovatele.

 

8 VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

8.1 Vyloučení záruk. Služby poskytované poskytovatelem uživateli jsou poskytovány „tak jak jsou“. Poskytovatel neposkytuje uživateli žádné záruky ohledně služeb, obsahu poskytovatele a obsahu třetích stran, zejména žádné záruky ohledně funkčnosti a dostupnosti služeb. Zejména uživateli nezaručuje, že:

a) služby budou dostupné nepřetržitě dvacet čtyři hodin denně, sedm dní v týdnu,

b) služby budou plně funkční po celou dobu dostupnosti služeb,

c) služby budou poskytovány bez chyb,

d) obsah poskytovatele či obsah třetích osob je přesný či správný a neporušuje žádná práva třetích osob,

e) budou řádně a včas dodány na stránkách poskytovatele zprostředkované produkty třetími osobami, nezaručuje ani jejich parametry, zejm. množství, kvality či termínu dodání,

f) budou informace a údaje uvedené u zprostředkovaných produktů vždy správné, pravdivé a nikoli zavádějící.

8.2 Odpovědnost za škodu. Uživatel prohlašuje, že bere na vědomí, že poskytovatel neposkytuje ohledně poskytování služeb žádné záruky, a že je proto poskytování služeb spojeno s určitým rizikem a toto riziko akceptuje a zavazuje se učinit veškeré přiměřené kroky k tomu, aby v maximální možné míře vyloučil či omezil možnost vzniku újmy či jiných nepříznivých následků na svojí straně v souvislosti s užíváním služeb.

a) K tomu se uživatel zejména zavazuje pravidelně vhodným způsobem zálohovat veškerý obsah uživatele a činit další vhodná opatření.

b) Poskytovatel uživateli neodpovídá za jakoukoli přímou či nepřímou újmu či škodu, která uživateli vznikne v souvislosti s používáním služeb, obsahu poskytovatele či obsahu třetích osob, omezením či ukončením poskytování služeb. Poskytovatel vůči uživateli zejména neodpovídá za:

I. nefunkčnost, nedostupnost či špatnou dostupnost či funkčnost jakékoliv služby,

II. ztrátu, neuložení nebo poškození jakéhokoliv obsahu uživatele,

III. jakýkoliv následek poskytnutí nesprávných, nepřesných či neúplných údajů o uživateli při registraci,

IV. jakýkoliv následek porušení povinností ze strany uživatele ohledně ochrany hesla a přístupových údajů k uživatelskému účtu,

V. jakýkoliv jiný následek používání služeb,

VI. správnost obsahu služeb, kdy obsah služeb by neměl být uživatelem bez dalšího nebo bez konzultace s patřičným odborníkem použit k osobním, lékařským, právním či finančním rozhodnutím,

VII. poskytovatel i uživatel prohlašují, že úmyslem smluvních stran je v maximální míře dovolené kogentními ustanoveními právních předpisů omezit odpovědnost poskytovatele v souvislosti se službami vůči uživateli.

8.3 Odpovědnost podle zvláštních předpisů. Poskytovatel v souladu s ustanovením § 3, 4 a 5 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění, zásadně neodpovídá za obsah uživatele.

8.4 Odškodnění. Uživatel se zavazuje odškodnit poskytovatele za veškerou újmu (majetkovou či nemajetkovou), která mu vznikne v důsledku zaviněného porušení ustanovení těchto podmínek uživatelem.

 

9 SOUHLAS S PODMÍNKAMI

9.1 Souhlas s podmínkami. Každý z uživatelů je povinen se před zahájením užívání služeb seznámit s těmito podmínkami a vyjádřit s nimi svůj souhlas. Souhlas lze vyjádřit buď přímo kliknutím na tlačítko vyjadřující souhlas se zněním těchto podmínek, nebo fakticky tím, že uživatel začne používat jakoukoli ze služeb. Pokud uživatel s těmito podmínkami nesouhlasí, je povinen zdržet se užívání služeb.

9.2 Změny a účinnost změn podmínek

a) Změny podmínek. Poskytovatel je oprávněn kdykoli jednostranně změnit obsah těchto podmínek. Změnu podmínek sdělí poskytovatel uživateli.

b) Účinnost změn podmínek. Jakékoliv změny těchto podmínek nabývají účinnosti dnem určeným poskytovatelem, avšak ve vztahu ke každému uživateli pouze v případě, že uživatel s takovou změnou projeví souhlas. Za projevení souhlasu ze strany uživatele se považuje buď kliknutí na příslušné tlačítko vyjadřující souhlas se změnou podmínek, nebo pokračování v používání služeb ze strany uživatele i po datu určeném poskytovatelem jako datum účinnosti změny podmínek. Pokud uživatel se změnami podmínek nesouhlasí, je povinen zdržet se užívání služeb po datu určeném poskytovatelem jako datum účinnosti změny podmínek. Pro vyloučení pochybností strany prohlašují, že uživatel, který se již v minulosti zaregistroval v rámci užívání některé ze služeb přede dnem účinnosti těchto podmínek a nadále na základě původní registrace užívá služby, stává se bez dalšího uživatelem dle těchto podmínek a má se za to, že provedl registraci ve smyslu článku 3. těchto podmínek.

9.3 Doplňující podmínky některých nástrojů

Některé poskytovatelem provozované nástroje se také řídí doplňujícími smluvními podmínkami. Používá-li uživatel některý z těchto nástrojů, bude mít příležitost vyjádřit souhlas s těmito doplňujícími smluvními podmínkami, které se stanou součástí dohody mezi uživatelem a poskytovatelem. V případě rozporu doplňujících smluvních podmínek a těchto podmínek mají přednost doplňující smluvní podmínky.

 

10 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.1 Komunikace. Veškerá komunikace mezi poskytovatelem a uživatelem bude uskutečňována emailem (v případě poskytovatele doručením na emailovou adresu podpora@yeahcoach.com a v případě uživatele doručením na emailovou adresu uvedenou uživatelem při registraci) či telefonicky na  čísle poskytovatele +420 730 808 803. Komunikace ze strany poskytovatele ve vztahu k jednomu či více uživatelům může být poskytovatelem uskutečněna rovněž formou zveřejnění určitého sdělení prostřednictvím internetových stránek poskytovatele (například v případě oznámení změny těchto podmínek). Při použití některého ze shora uvedených způsobů komunikace se má za to, že byla zachována písemná forma. Ústní komunikace mezi poskytovatelem a uživatelem se může uskutečňovat prostřednictvím telefonu nebo prostřednictvím obdobných služeb umožňujících dálkový přenos.

10.2 Rozhodné právo, kolizní normy a řešení sporů. Pokud je uživatel spotřebitelem s obvyklým pobytem v členském státu Evropské unie, použijí se zákony daného členského státu na všechny nároky nebo spory vůči poskytovateli, které vznikly z těchto podmínek nebo služeb nebo v souvislosti s nimi (dále jen „nárok“), a nárok může být řešen u libovolného příslušného soudu v daném členském státu, který má patřičnou jurisdikci. Pro všechny ostatní případy uživatel souhlasí, že nároky musí být řešeny u příslušného soudu v České republice a že se tyto podmínky a veškeré nároky budou řídit právním řádem České republiky s výjimkou příslušných kolizních ustanovení.

10.3 Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. V případě sporu vyplývajícího z uzavřené smlouvy mezi poskytovatelem a spotřebitelem (tj. uživatelem, který uzavírá smlouvu mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání), který se nepodaří vyřešit dohodou smluvních stran, je uživatel-spotřebitel oprávněn zahájit mimosoudní řešení spotřebitelského sporu u příslušného orgánu, kterým je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz). Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje na návrh uživatele-spotřebitele. K návrhu se přiloží doklad o skutečnosti, že se uživateli-spotřebiteli nepodařilo spor vyřešit s prodávajícím přímo, a další písemnosti dokládající tvrzené skutečnosti, jsou-li k dispozici.

10.4 Jazyková verze. Tyto podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Česká verze podmínek je závazná a případné další jazykové verze těchto podmínek jsou vyhotoveny pouze pro informaci.

10.5 Salvátorská klauzule. Pokud jakékoliv ustanovení těchto podmínek je nebo se stane neplatným nebo nevymahatelným jako celek nebo jeho část, je plně oddělitelným od ostatních ustanovení těchto podmínek a taková neplatnost nebo nevymahatelnost nebude mít žádný vliv na platnost a vymahatelnost jakýchkoliv ostatních ustanovení těchto podmínek. Poskytovatel v takovém případě nahradí takové neplatné nebo nevymahatelné ustanovení jiným ustanovením, které bude v nejvyšší možné míře odpovídat obsahu původního ustanovení.

10.6 Účinnost. Toto znění podmínek nabývá účinnosti dne 3. 12. 2019. Nabytím účinnosti novějších podmínek pozbývají automaticky účinnosti podmínky s dřívějším datem účinnosti.